Remake بازی ها : نبوغ یا ماشین پول؟

نقدی جامع بر ترند جدید بازسازی و ریمیک بازی های ویدیویی.