گربه سیاه در سریال پیکی بلایندرز کیست؟ کدام شخصیت به پیکی بلایندرز خیانت کرده است؟

بعد از اتفاقات فصل پنج پیکی بلایندرز حدس و گمان ها راجب اینکه چه کسی میتواند گربه سیاه باشد. در این مقاله به مهمترین احتمال ها میپردازیم.